BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Xá-lợi tại Tu viện Bodhinyana

216 Kingsbury Drive
Serpentine. WA 6125. Australia

Tel: (61-8) 9525 2420 - Fax: (61-8) 9525 3420


Xá-lợi Đức Phật

Xá-lợi Ngài Xá-lợi-phất

Xá-lợi Ngài Mộc-kiền-liên

Xá-lợi Ngài Upali (trái) và Ngài Ananda (phải)

Xá-lợi Ngài Anuruddha (trái) và Ngài Sivali (phải)

Xá-lợi các vị Cao tăng Thiền sư Thái lan

Photos: Binh Anson (07-2005)


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 17-07-2005