BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Giác Ngộ

92 Nguyễn Chí Thanh,
Phường 3, Quận 10, TP. HCM, Việt Nam


Đại đức Thích Nhật Từ

Photos: Bình Anson (2003) & Trần Kim Phụng (08-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-09-2004