BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thường Quang

2A Bến Phú Định, P. 16, Q. 8,
Tp HCM, Việt Nam


Source: Đại đức Thích Chơn Tính (01-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 31-01-2005