BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Trường Thạnh

 97 Yersin,
P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007