BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Thiền viện Vạn Hạnh

716 Nguyễn Kiệm,
Quận Phú Nhận, Tp HCM, Việt Nam


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Source: Bình Anson, 12-2002

Source: Tuần báo Giác Ngộ, 10-2004

Source: Bình Anson, 02-2006


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-04-2006