BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Viên Giác

Bodhgaya, Bihar, India


Source: Bình Anson (11-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-12-2004