BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Việt Nam Phật Quốc Tự

Bodhgaya, Bihar, India


Source: www.dshanhhuong.com 

Source: Lê Thành Nhơn (12-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 04-01-2005