BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Việt Nam Phật Quốc Tự

Lumbini, Nepal


Source: Giác Pháp (12-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 26-12-2005