BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Giác Nhiên

70-A Avenue Rd
Ontahuhu, Auckland, New Zealand


Source: Quảng Đức, www.quangduc.com 


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-04-2005