BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pháp Hoa

20 Butler Avenue
Pennington. SA 5013. AUSTRALIA


Photos: Hải Hạnh (07-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 04-07-2004