BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Chánh Pháp

3941-3952 Bray Ridge Road
Bedford, KY. 40006. USA
Tel: (502) 255-9189; 609-1137


Tỳ khưu Viên Hạnh, Hòa thượng Tâm Châu, đạo hữu Diệu Lan và Phúc Trung
(từ phải sang trái)

Source: Phúc Trung, Nguyệt san Phật Học (06-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 07-06-2004