BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Giác Lý

14471 Titus St.
Westminster, California, USA
Tel: 714 - 891 8527


Source: Diệu Lan (02-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 12-05-2005