BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tam Bảo

2459 S. Elm Avenue
Fresno, CA 93706. USA
Tel/Fax: (559) 264 2728


Thượng tọa Thích Tâm Quang

Source: Bình Anson (06-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-06-2004