BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Quan Thế Âm Ni Tự

128 Nollamara Avenue
Nollamara, WA 6062. Australia


Source: Bình Anson (05-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 10-05-2008