BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Dâu
(chùa Pháp Vân)

Xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 10-06-2008