BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Kim Liên

Phố Yên Phụ,
Hà Nội, Việt Nam


Source: http://chuaviet.baohiemvn.net 


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 30-09-2005