BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Linh Sơn

Huyện Cưm-gar, Tỉnh Đak-lak, Việt Nam


Photos: Bình Anson (02-2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-03-2009