BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Linh Sơn

Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam


Source: Đinh Văn Phước (01-2005)

Source: Internet


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 10-01-2005