BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Linh Ứng

Hải Hậu, Nam Định, Việt Nam


Source: Internet (06-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 29-06-2006