BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Long Thọ

385 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều
TP. Huế, Việt Nam


Source: Huyền Thanh (05-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-05-2007