BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Ngũ Hành Sơn
Đà Nẳng, Việt Nam


Chùa Linh Ứng

Chùa Tam Thai

Source: VN Postcards, 2002

Source: Binh Anson, 03-1993

Source: Internet


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 10-01-2005