BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pháp Vân

Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam


Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 14-04-2006