BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phổ Đà

Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam


Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 12-04-2006