BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Huệ

Đường Trần Phú,
Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam


Source: Trần Kim Phụng (09-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 01-09-2005