BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Quán Thế Âm

15 Bà Huyện Thanh Quan,
P.10, Tp. Đà Lạt, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-02-2007