BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tây An

Núi Sam, Châu Đốc, Tỉnh An Giang  


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2008