BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thiên Ấn

Núi Thiên Ấn, Huyện Sơn Tịnh,
Quảng Ngãi, Việt Nam


Photos: Vương Đình Trí (07-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-07-2004