BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Angorajapuri
(Chùa Âng, Ao Bà Om)

 Quốc lộ 53, Khóm 4, Phường 8, Thị xã Trà VinhKinh Pàli viết trên lá buông

[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 10-05-2008