BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Ba Trại
Savanara

Hòn Chông, Hà Tiên, Kiên Giang


Source: Bình Anson, 11-2003

Source: Bình Anson, 01-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 17-01-2004