BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bến Có (Kon Keo Sêrây)

Khu 3, Phường 8, Thị xã Trà Vinh


Source: Bình Anson, 11-2003


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 18-12-2003