BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Chòn Chuối

Ấp Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất,
Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

 Trụ trì: Tỳ khưu Trịnh Hạnh
ĐT: 0919-200064


Source: Huyền Thanh, 12-2005


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 17-12-2005