BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Huyền Không II (Sơn Thượng)

Núi Hòn Vượn, Xã Hương Hồ, Huyện Hương Trà, Thành phố Huế


Tỳ khưu Giới Đức


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 23-06-2008