BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Đom Lai Thoong Khlang-Mương

KP. Minh Long, Minh Lương,
Huyện Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 01-07-2007