BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Selacholathi

Ấp Kỳ La, Xã Hoà Thuận,
Huyện Châu Thành, Thị xã Trà Vinh.
Điện thoại: 074- 844883


Source: Huyền Thanh (10-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 27-10-2006