BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Monivongsa Bopharam

Phường 1, Thành phố Cà Mau


Source: Internet


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 28-08-2008