BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pothisomrong

Khu vực 4, Phường Châu Văn Liêm,
Quận Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam


Source: Huyền Thanh (08-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 14-08-2007