BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Sanvorpothinhen

KV 12, Phường Châu Văn Liêm,
Quận Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam


Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 14-04-2006