BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Xoài Chek

Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang, Việt Nam


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 01-03-2008