BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Như Ý

Núi Sạn, Tây Nam 1, Vĩnh Hải,
Thị xã Nha Trang


Source: Tỳ khưu Pháp Tâm (11-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 28-11-2004