BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phổ Quang

Thôn 1, Xã Quãng Tiến, Huyện Cưm-gar,
Tỉnh Đaklak, Việt Nam


Source: Bình Anson(01-2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2009