BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tam Bảo

72 Vi Ba, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu


Tỳ khưu Thắng Phước

Source: Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003

Source: Bình Anson (11-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 14-12-2004