BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Xã Xiêm cũ
Wat Sirivamsa (Srea Siem Chas)

Ấp Xã Xiêm, Huyện Bình An,
Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Trụ trì: Tỳ khưu Hà Văn Phụng


Source: Huyền Thanh, 12-2005


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 17-12-2005