BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Thiền Viện Bát Nhã

3401 Rue Belanger
Montreal. Quebec  H1X - 1A5
CANADATỳ khưu Khánh Hỷ

Tỳ khưu Minh Hạnh
Thiền viện Laval:

[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 21-05-2008