BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bửu Môn

2701 Procter St
Port Arthur. TX 77640. USAHT Chơn Trí, HT Tịnh Đức, HT Pháp Nhẫn
(trái sang phải)

Tỳ-khưu Huyền Việt


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 20-05-2008