BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Hương Ðạo
4717 E. Rosedale St.
Fort Worth. TX 76105. USA


Source: Sư cô Liên Hương (07-2004)


Tỳ khưu Bửu Đức

Từ trái sang phải:
Tk Huệ Đức, Tk Bửu Đức, Tkn Liễu Pháp

Source: Sư cô Liễu Pháp (10-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 11-10-2005