BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Kỳ Viên

1400 Madison St. NW.
Washington DC. 20011. USA


Hòa thượng Kim Triệu Khippapanno

Source: Hanh Nguyen & Tuyen Le, 02-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 24-02-2004