BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Liên Hoa
2014 Rose St
Irving. TX 75061. USA


Source: Sư cô Liên Hương (07-2004)

Hòa thượng Pháp Nhẫn

Source: Hoa Vô Ưu (05-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 03-05-2005