BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Trung tâm Phật giáo Dhammaloka

18-20 Nanson Way,
Nollamara, WA 6061. Australia
Tel: (61-8) 9345 1711 - Fax: (61-8) 9344 4220
Web: http://www.bswa.org


Văn phòng

Trước Chánh điện

Trước Chánh điện

Trước Chánh điện, Phật tử Việt Nam

Trước Chánh điện

Cổng vào

Tượng Phật trong Chánh điện

Chánh điện

Phật tử Việt Nam

Lễ xuất gia Sa-di

Lễ xuất gia Sa-di

Lễ xuất gia Sa-di

Lễ xuất gia Sa-di

Bãi đậu xe và Khách xá

Trai đường và Hội trường

Trai đường và Hội trường

Để bát cho Ni sư Vayama

Thọ Bát quan trai giới

Hội trưởng đương nhiệm và tiền nhiệm của Hội PG Tây Úc

Lễ xuất gia của cô Elizabeth (2003)

Lễ xuất gia của cô Elizabeth

Tu nữ Nirodha (Elizabeth)

Lễ xuất gia của cô Jui-Li Poh (07-2004)

Tu nữ Seri (Jui-Li Poh)

Source: Binh Anson


Tỳ khưu Khánh Hỷ (Jan 2004)

Source: Đinh Kim Loan, January 2004


Tượng Phật khi vừa hoàn tất, tại nơi đúc tượng ở Thái Lan
Source: Binh Anson, 2003


Thai Foodfair - December 2004
Source: Binh AnsonTỳ khưu Khánh Hỷ (Dec 2004)

Source: Binh Anson (12-2004)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 25-12-2004