BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Ni viện Dhammasara

203 Reen Road
Gidgegannup. WA 6083. Australia
Tel/Fax: (61-8) 9574 6583


Ni sư Vayama

Nhà tiếp tân, trai đường

Tịnh thất của Tu nữ

Tịnh thất của Tu nữ


 

Lễ Dâng Y
(PL 2549 - DL 2005)

Photos: Binh Anson (30-10-2005)

Photos: Binh Anson (22-10-2006)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 23-10-2006