BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Lễ Dâng Y Kathina tại Tu viện Bodhinyana
Serpentine, Western Australia


2001

2002

2003

2005


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 24-05-2008